Начало  ›  Мерки за безопасност при бедствия и аварии

Информация за предупреждение и действия на засегнатото население в случай на голяма авария

в склад на  БУЛАГРО АД  в землището на гр. Нова Загора

 

 

Уважаеми дами и господа!

Булагро АД  е  търговска структура, ориентирана към комплексно задоволяване нуждите на земеделските производители на територията на цялата страна.

Дружеството разполага с девет търговски центъра в България.

Елемент от търговската структура на дружеството е складовата база за препарати за растителна защита в землището на град Нова Загора. На територията на склада са изградени няколко специални сгради.

В тях се съхраняват препарати за растителна защита - течни, твърди, прахообразни и аерозолни, в разнообразни опаковки и обеми, криещи опасност, които подлежат на контрол по Закона за опазване на околната среда и Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях. Съгласно посочените горе два нормативни акта, Вие ще бъдете информирани за тези съхранявани вещества и потенциалната опасност от тях при голяма авария.

Все пак, нека първо да се уточни:

Под промишлена авария разбираме такава, nрu която в следствие изпускането на опасни вещества или други опасности, може да възникне опасност за човека и околната среда. Това е възможно само тогава, когато едновременно откажат всички наши технически и организационни мероприятия, които трябва да предотвратят аварията. Вероятността да бъдете засегнати от подобно събитие е извънредно малка.

Нашата основна цел е чрез постоянен контрол на системите за сигурност да предотвратим това изцяло. Така Вашата, а и нашата сигурност, са ни постоянна грижа! Ако все пак, въпреки всички мерки за сигурност, се случи голяма авария, тогава настоящата информация ще Ви даде необходимите насоки и упътвания за това как да се държите.

 

ОПИСАНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ, В КОИТО СА НАЛИЧНИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА

Складовете за съхранение на препарати - химични вещества, се състоят от отделни клетки, като веществата се съхраняват съгласно Наредбата за реда и начина на съхранение на химични вещества и смеси и Наредбата за съвмество съхраняване на веществата и материалите. Складовите клетки за съхранение на препарати са обезопасени по отношение на евентуален разлив, осигурени са технически средства за ограничаване разливи и необходимите сорбенти. Складовете са обозначени с указателни табели с категориите на опасност на химичните вещества. Плътно затворени и добре вентилирани помещения, далеч от източници на горене с температура за съхранение от +15°С до 25°С.

 Проектен максимален капацитет на всички складове е общо 476,4 тона.

 ПРЗ, от които:

 3,1 т. ПРЗ класифицирани в категория Р5в+Е; Запалими течности

100,3 т. ПРЗ класифицирани в категория Е1; Опасни за водната среда

167 т. ПРЗ класифицирани с категория Е2; Опасни за водната среда

206 т. ПРЗ не опасни препарати, не попадащи в обхвата на Приложение 3 от ЗООС.

 

Трябва да се има предвид, че използваните максимални количества на препаратите са проектни и практически никога не могат до бъдат  достигнати при съхранение.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА

В складовете се съхраняват периодично повече от 200 вида вещества. Активните вещества на част от тях могат да имат негативни ефекти върху околната среда и човешкото здраве.

Обикновено това са:

Опасности за човешкото здраве:

Продължителен или повтарящ се контакт с кожата може да предизвика дразнене и дерматити.

Опасности за сигурността:

Лесно запалим. При нагряване образува лесно запалими или избухливи изпарения.

Опасности за околната среда:

Токсичен за живите организми във водна среда. Може да предизвика неблагоприятни последици във водна среда.

Подробна информация за конкретните опасности за човешкото здраве и околната среда можете да намерите в листовете за безопасност на всеки един от продуктите в интернет. 

 

ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ

Възникването на аварии е малко вероятно, защото складовите съоръжения съхраняващи веществата, криещи опасности, са оборудвани, експлоатират се, подлагат се на непрекъснати проверки и се дооборудват съгласно стандартите за сигурност.

Възможно е да настъпят аварии, които са свързани с разрушения и човешки жертви.

      Независимо от превантивните мерки, при грубо нарушаване на технологичния режим, при неправилна експлоатация,  силни земетресения,  пожари и други причини, е възможна голяма авария, в резултат на която да изтече голямо количество от препарат -  течен или във вид на прах, което при подходящи климатични условия може да въздейства на съседни обекти, природа и хора в близост. 

 

БЕЗОПАСНОСТ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА

Осигурена е пожароизвестителна сигнализираща система, същата сработва при получаване на сигнал от датчици. Осигурено е видеонаблюдение. Осигурен е ограничен достъп до склада за съхранение на химични вещества, осигурена е охрана. Издадени са заповеди от изпълнителния директор на дружеството за определяне на лицата, които имат достъп до складовете за съхранение на химични вещества. Осигурена е транспортна инфраструктура, която отговаря на предвидените по вид опасни химични вещества, смеси, техника /мотокари/, използвана при товарене и разтоварване.

Изработен е вътрешен авариен план при възникване на бедствия и аварии. Налични са противопожарни уреди и съоръжения. След авария в близост до зоната на поражение, но на безопасно разстояние, се организира пункт за оказване на първа долекарска помощ. Оказва се съдействие на специализираните медицински екипи до настаняване на пострадалите в здравно заведение.

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НАЧИНА НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ВАШАТА СИГУРНОСТ

При констатиране на крупна производствена авария отговорните лица уведомяват ЕЕН 112, ОД на МВР, ОД ПБЗН  в Нова Загора, които от своя страна координират взаимодействието по плана с компетентните служби от различните общински ведомства, сигнално оповестяване и местни радио станции.

Оповестяването се извършва чрез локална оповестителна система, стационарна и мобилна телефонна мрежа:

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА, АНГАЖИРАНИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

ОТГОВОРНО ОТНОШЕНИЕ И ПРЕВЕНЦИЯ 

При експлоатацията на съоръженията си Булагро АД реализира изключителната си отговорност към служителите си, съседните обекти и работещите на тяхна територия, населението в близост до предприятието и към всички фактори и компоненти на околната среда.

Дружеството системно подобрява безопасността и условията на труд, опазването на околната среда и най-вече на човешкия фактор.

По този начин осигуряваме пълно съответствие с Нормативната уредба на Република България.

Превенцията е важен елемент от модерните комплексни системи за управление.

Многопластовият мениджмънт на риска в предприятието Булагро АД е структуриран на всички нива, с което гарантира сигурността на работата не само в конкретното предприятие, но и за целия район.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За по-подробна информация за съоръженията и дейностите на обекта ни, както и за веществата и смесите и за мерките за предотвратяване на инциденти и аварии можете да се обърнете :

 

Име   Длъжност   Адрес   Телефон   E-mail
Мария Славова    Търговски директор, ПРЗ   гр. Стара Загора   0888 55 68 37   office@bulagro.com
Ръководител склад   Ръководител склад   гр. Стара Загора   0887 60 40 48   office@bulagro.com
Валентин Христов   Консултант ПБЗН, ПАБ   гр. Стара Загора   0889 65 57 79   offive@bulagro.com
Лазарин Ранчев   Консултант ПБЗН, ПАБ   гр. Стара Загора   0889 69 81 61   office@bulagro.comКРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЕЙСТВИЯТА,

КОИТО НАСЕЛЕНИЕТО СЛЕДВА ДА ПРЕДПРИЕМЕ

В СЛУЧАЙ НА ГОЛЯМА АВАРИЯ:

 

 • При получаване на сигнал от органите на пожарна безопасност и защита на населението, запазете самообладание и предайте за опасността на хората, около вас.
 • При силен мирис или авария, уведомете специализираните служби на телефон 112.
 • Ако  сте  вкъщи,  затворете  и уплътнете  прозорците,  вратите и отдушниците, закрепете към тях одеала, завеси и др. При възможност, заемете горните етажи на сградата.
 • Заключвайте сградите, когато ги напускате.
 • Пригответе си противогаз, а ако нямате - намокрете марлена превръзка, кърпа или хавлия.
 • Ако се намирате на открито, напуснете района, като се движите перпендикулярно на посоката на вятъра.
 • Ако сте в превозно средство, затворете прозорците, продължете по най-късия път и излезте извън района на настъпилата авария.
 • Помогнете на пострадалите. Изведете ги на чист въздух. Не правете изкуствено дишане, освободете ги от стягащите дрехи. Препоръчително е, ако има пострадали, да се даде топло мляко и минерална вода.
 • Пострадалите се изпращат в болнично заведение.
 • При излизане от района на аварията, махнете и проветрете дрехите си, преди да сте свалили индивидуалните средства за защита. Промийте устата и очите си, измийте тялото си с вода и сапун и облечете чисти дрехи.
 • При завръщане по домовете и работните места /след отстраняване на аварията/ проветрете помещенията и избършете мебелите, пода и стените с влажна кърпа.
 • Обработвайте  хранителните  продукти  чрез   обилно  измиване  и отстраняване на повърхностния слой. Плодовете и  зеленчуците от дворовете ползвайте, ако има разрешение на компетентните органи.
 • Не извеждайте на паша животните в района.
 • Спазвайте инструкциите на аварийните служби.

 

Регионални представителства

БУЛАГРО ЦЕНТЪР Стара Загора
Централен Офис Стара Загора, кв. Железник GPS координати: 42.410004, 25.591976 тел. 042 / 600 171 0888 00 40 60
АГРОАПТЕКА СТАРА ЗАГОРА
Стара Загора, кв. Железник GPS координати: 42.410004, 25.591976 Телефон за контакт: 0884 611 341 Онлайн агроаптека: https://agroapteka.bulagro.bg/
БУЛАГРО ЦЕНТЪР Полски Тръмбеш
Полски Тръмбеш, Околовръстен път GPS координати: 43.370645, 25.643536 Телефони за контакт: 0888 276 949 - селскостопанска техника 0888 538 136 - магазин за резервни части 0882 706 086 - продукти за растителна защита, торове и семена
БУЛАГРО ЦЕНТЪР ДОБРИЧ
гр. Добрич, ул. Антон Стоянов 8 GPS координати: 43.589618, 27.819890 Телефони за контакт: 0884 223 331 - селскостопанска техника 0887 999 614 - магазин за резервни части 0884 666 635 - продукти за растителна защита, торове и семена
БУЛАГРО ЦЕНТЪР МОНТАНА
гр. Монтана, Индустриална Зона Север, ул. "Диана" 53 GPS координати: 43.409713, 23.239466 Телефони за контакт: 0885 433 500 - селскостопанска техника 0882 105 721 - магазин за резервни части 0884 867 449 - продукти за растителна защита, торове и семена
МАГАЗИН ЗА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗАФИРОВО
с. Зафирово, обл. Силистра GPS координати: 43.987557, 26.822899 тел. 0885 790 797
МАГАЗИН ЗА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ВЪЛЧИТРЪН
с. Вълчитрън, обл. Плевен GPS координати: 43.331179, 24.869169 тел. 0885 083 311
Зорница Беева
Търговски представител продукти за РЗ, торове и семена регион Стара Загора тел. 0884024313
Николай Генчев Николов
Търговски представител селскостопанска техника Централна южна България тел. 0884972399
Добрин Добрев
Сервизен специалист регион Стара Загора тел. 0888558763
Милко Милков
Сервизен специалист регион Стара Загора тел. 0887277767
Андриан Манев
Сервизен специалист регион Стара Загора тел. 0886111232
Петър Иванов
Сервизен специалист регион Стара Загора тел. 0886 38 31 51
Недко Недков
Сервизен специалист Централен офис Стара Загора
Мария Чолева
Търговски представител овощни и зеленчукови насаждения регион Пловдив и Пазарджик тел. 0887 89 44 88
Илиан Господинов
Търговски представител селскостопанска техника Югоизточен регион тел. 0889263901
Илияна Лалова
Търговски представител Продукти за растителна защита, торове и семена Регион Перник, Благоевград и Кюстендил тел. 0882 517 754
Стелиан Георгиев
Търговски представител селскостопанска техника Регион Варна тел. 0884223331
Атанас Атанасов
Търговски представител селскостопанска техника Североизточен регион тел. 0888560976
Железчо Жечков
Търговски представител селскостопанска техника регион Русе тел. 0887808330
Ивелин Месарабов
Сервизен специалист регион Русе тел. 0886111403
Георги Кьосов
Сервизен специалист регион Русе тел. 0888226348
Владимир Кечев
Търговски представител селскостопанска техника регион Велико Търново тел. +359888276949
Бисер Генов
Сервизен специалист регион Плевен тел. 0886111023
Бисер Добранов
Сервизен специалист регион Плевен тел. 0888557376
Кирил Начев
Сервизен специалист регион Плевен тел. 0885962266
Християн Христов
Търговски представител селскостопанска техника регион Плевен тел. 0888569543
Цветан Борисов
Търговски представител селскостопанска техника Северозападен регион тел. 0885433500
Ивайло Иванов
Сервизен специалист регион Враца тел. 0887100620
Явор Якимов
Сервизен специалист Регион Враца тел. 0882 466 672
Николай Цветков
Сервизен специалист регион Велико Търново тел. 0884899825
Илиян Любенов
Сервизен специалист Регион Добрич тел. 0889998803
Атанас Петров
Сервизен специалист Регион Добрич тел. 0885867744
Емилиян Стоянов
Сервизен специалист Регион Монтана тел. 0882 39 23 23